De mens centraal

ieder als individu, in zijn of haar eigenheid

De mens centraal

Wie zijn wij?

Memphys is een WTZi-toegelaten instelling die ambulante basis- en specialistische GGZ-zorg en WMO-begeleiding aanbiedt. Bij Memphys werken psychiaters, klinisch en GZ psychologen, orthopedagogen en sociaal pedagogische hulpverleners.

Memphys specialistische behandeling en begeleiding

Bij Memphys staat de mens centraal. Ieder mens is uniek. Met zijn eigen hem
kenmerkende eigenschappen,  persoonlijke historie, wijze van reageren.
Dit gegeven vormt het vertrekpunt voor het contact tussen cliënt en hulpverlener.
Memphys gaat uit van de zorgvraag van de cliënt. Memphys respecteert de volledige hulpvraag en garandeert hierin maximale inspanning, professionaliteit en toewijding van haar medewerkers. Dit is voor Memphys échte kwaliteit van zorg.
De behandeling en begeleiding bij Memphys kenmerkt zich door een ‘evidence-based’ aanpak. Dit wil zeggen een aanpak gebaseerd op de best beschikbare gegevens over doelmatigheid en effectiviteit.
Anders gezegd: de best beschikbare informatie over wat werkt om problemen aan te pakken. Memphys is er voor u als u ons nodig heeft.

Ambulante Specialistische GGZ

 

Memphys levert ambulante specialistische GGZ-zorg aan mensen met psychische problemen in samenhang met maatschappelijke vraagstukken, alsook aan mensen met psychische problemen die kampen met somatische (lichamelijke) aandoeningen.
Memphys begeleidt u ook bij vragen met betrekking tot werk en gezondheid.
Memphys richt zich hierbij nadrukkelijk op mensen die gebruikmaken van een uitkering in het kader van de Participatiewet.

Integraal

In onze benadering gaan wij uit van de mens als geheel met een ondeelbare zorgvraag.
Daarom levert Memphys zorg op meerdere levensgebieden. Of het nu gaat om psychische hulp, om materiele hulp (huisvesting wonen, werk, financiën) of om de combinatie van beiden: Memphys wil er voor u zijn.
Memphys biedt en organiseert een integraal hersteltraject waarin behandeling wordt gecombineerd met begeleiding en ondersteuning. Deze aanpak is effectief en onderscheidend. Voor zorgvragers die niet langs de gebruikelijke weg behandeld kunnen worden vinden wij bijzondere oplossingen.

Om een zorgvraag goed te kunnen beantwoorden schakelt Memphys als dit nodig is professionals van ketenpartners in. Denk aan schuldhulpverleners, aan organisaties op het gebied van arbeidsre-integratie, aan woonbegeleiders.
Memphys werkt in nauwe samenhang met ketenpartners aan een zo volledig mogelijk herstel. Memphys organiseert zo het totale zorgspectrum en voert hierbij de regie.

Vanzelfsprekend bent u als cliënt nauw betrokken in dit proces. De cliënt is actieve deelnemer in plaats van een passieve afnemer. Dit is de beste garantie om weer grip te krijgen op uw leven.

Het doel is dat de klachten verminderen en dat deelname aan de samenleving daardoor (weer) mogelijk wordt

Memphys werkt in opdracht van de cliënt. Memphys wordt gefinancierd door zorgverzekeraars, gemeenten en vanuit justitiegelden.

Financiering Specialistische GGZ

 

De Specialistische GGZ wordt gefinancierd via de basisverzekering van uw Zorgverzekeraar. Wel dient u rekening te houden met een verplicht eigen risico.
Voor 2019 is dit vastgesteld op € 385. Dit betekent dat u de eerste € 385 die u aan zorgkosten maakt zelf moet betalen. De overige kosten worden betaald door uw Zorgverzekeraar.

Memphys WMO-begeleiding

Een integrale aanpak

Memphys is door een groot aantal gemeenten gecontracteerd als dienstverlener voor de Maatwerkvoorziening WMO-begeleiding.
Memphys is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen op het gebied van psychosociale
(multi-)problematiek. Wij bieden begeleiding aan mensen met psychische of psychiatrische problemen in combinatie met maatschappelijke vraagstukken.
Wij bieden cliënten begeleiding en ondersteuning op een groot aantal levensgebieden waaronder huisvesting, schuldhulpverlening, relatie en werk. Of op een combinatie hiervan.
Memphys gaat uit van een integrale aanpak van hulpvragen. Als dit nodig is bieden wij hulp en ondersteuning op meerdere levensterreinen. Problemen beperken zich namelijk vaak niet tot een afgebakend gebied in het leven van de cliënt. Ze werken door in andere gebieden en beïnvloeden zo het welzijn van de cliënt in negatieve zin.

Soms is een cliënt bij aanvang (nog) niet gemotiveerd voor behandeling maar is er wel duidelijk sprake van een hulpvraag. WMO-begeleiding is op dat moment geïndiceerd.
Deze begeleiding kan (maar hoeft natuurlijk niet altijd) uitmonden in een behandeltraject.
Ook voor zgn. ‘uitbehandelde’ cliënten is Memphys er. Ook in dit geval is begeleiding de aangewezen
weg. De Memphys-professionals beschikken over een lange adem wat dit betreft.

Memphys beschikt in elke regio over een netwerk aan ketenpartners. Als dit nodig is voor de effectiviteit van de begeleiding schakelen wij deze partijen in.
Memphys houdt de eindregie over de begeleiding. De cliënt heeft één aanspreekpunt en weet dus waar hij aan toe is!

Hoofdkantoor Memphys Leidschendam

info@memphys.nl

Locatie Memphys Goes

 

info@memphys.nl

Locatie Memphys Dordrecht

info@memphys.nl

Locatie Memphys Oosterhout

info@memphys.nl

Locatie Memphys Friesland

info@memphys.nl

Locatie Memphys Frederiksoord

info@memphys.nl